ඇයටත් මනාපයක් සිව්වන කොටස

https://www.youtube.com/watch?v=pt8hBRYKCG4 Demo Finland සහ One-Text initiative Sri Lanka - OTI ආයතනය එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීන සිනමාවේදිනියක් වන අනෝමා රාජකරුණා මැතිනියගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් සංවිධානය කරන ලද මාධ්‍ය හැසිරවීමේ පුහුණු ක්‍රියාකාරකමට අදාළව…

0 Comments

දේශපාලනයේ කාන්තා නියෝජනය තහවුරු කරමු.

அவளுக்கு விருப்பு வாக்கு மூன்றில் ஒன்று/ ඇයටත් මනාපයක් තුන්වන කොටස https://youtu.be/cjvJ6qPAz_g அரசியல் பெண்கள் பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்துவோம். இந்த link இல் உள்ள சிறிய வீடியோவை பார்க்கவும் : https://youtu.be/8A-HIqQh20Q இதே போன்ற மேலும் வீடியோகளை பார்வையிட எமது One…

0 Comments

යෝජිත ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති මාලාව සම්බන්ධ සංවාදය

https://www.youtube.com/watch?v=9pJwrH6BDTM එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලේ ඉල්ලීම පරිදි (UNFPA), පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන් ගේ සංසදයේ මගපෙන්වීම යටතේ, ආචාර්ය රමණි ජයසුන්දර විසින් කෙටුම්පත් කරන ලද ප්‍රතිපත්ති මාලාව පිළිබඳ පළාත් පාලන සභිකවරියන් සමග සංවාදය, ශ්‍රී…

0 Comments

දැනුමෙන් සන්නද්ධ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිවරියන්

https://www.youtube.com/embed/7mjsUQE8ww0 රණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ දී කාන්තා සහභාගිත්වය ප්‍රවර්ධනය සඳහා දියත් කෙරුණු වසර තුනක ව්‍යාපෘතියෙන් බිහිවුණු දැනුමෙන් සන්නද්ධ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරියන්; ශ්‍රී ලංකාවේ තුල තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ කාන්තා නියෝජනය ශක්තිමත් කිරීමේ…

0 Comments

The Voice of Women

කාන්තාවන්ට නිසි තැනද සම තැනද ? ඔබේ එක මනාපයක් කාන්තාවට දෙන්න. https://youtu.be/ciB-9V9_55U කාන්තාවන්ට නිසි තැනද සම තැනද ? ඔබේ එක මනාපයක් කාන්තාවට දෙන්න - The Voice of Women Subscribe today…

0 Comments