සාරාවියෝ : කාන්තාවන්ට පිරිමි පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා

ඔබ දේශපාලනයට එන්න තීරණය කළේ ඇයි? මුලින් මට ඇත්තටම දේශපාලනයට එන්න තීරණයක් තිබ්බෙ නෑ. මට මේ තනතුරට ආරාධනා ලැබුණට පස්සෙ තමයි කැමැත්තක් ඇති වුණේ.. ගමේ අය තමයි යෝජනා කරල තිබුණෙ.…

0 Comments

සාරාවියෝ : වංචාව, දූෂණය නැති කරන්න නම්, ස්ත්‍රීන් දේශපාලනයේ සිටිය යුතුමයි

ඔබ දේශපාලනයට එන්න තීරණය කළේ ඇයි? කාන්තාවන් ට දේශපාලනයට එන්න තියෙන අවස්ථා අඩුයි. 25% කෝටාව නිසා අපිටත් ඒ අවස්ථාව ලැබුණා. මහත්තය තමයි දේශපාලනය කලේ. පෙරපාසල් ගුරුවරියක් විදිහටත් දහම් පාසැල් ගුරුවරියක්…

0 Comments

සාරාවියෝ : කාන්තාවන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුලුවන් එකම කෙනා කාන්තාව

ඔබ දේශපාලනයට එන්න තීරණය කළේ ඇයි? අපේ ගම ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයක තිබුණ නිසා ගමේ සංවර්ධනය සඳහා තමයි මං දේශපාලනය ට ආවේ. Read more

0 Comments

සාරාවියෝ : ක්‍රියාවෙන් දේශපාලනය කරන්න නම් කාන්තාවන් සිටිය යුතුයි

ඔබ දේශපාලනයට එන්න තීරණය කළේ ඇයි? මගේ එවැනි අදහසක් තිබුනෙ නැහැ. මහත්තයාට රාජ්‍ය සේවයේ නිසා මැතිවරණවලට සහභාගී වෙන්න නොහැකි වූ නිසා ඒ වෙනුවෙන් මට ඉදිරිපත් වෙන්න වුණේ. Read more

0 Comments