දේශපාලන පක්ෂ තුළ කාන්තා නියෝජනය: කාන්තා දේශපාලන සහභාගීත්වය පිළිඹඳ ප්‍රතිපත්ති සහ භාවිතයන් සිතියම්ගත කිරීම

Leave a Reply