සාරාවියෝ : ක්‍රියාවෙන් දේශපාලනය කරන්න නම් කාන්තාවන් සිටිය යුතුයි

ඔබ දේශපාලනයට එන්න තීරණය කළේ ඇයි?

මගේ එවැනි අදහසක් තිබුනෙ නැහැ. මහත්තයාට රාජ්‍ය සේවයේ නිසා මැතිවරණවලට සහභාගී වෙන්න නොහැකි වූ නිසා ඒ වෙනුවෙන් මට ඉදිරිපත් වෙන්න වුණේ.

Leave a Reply